5 Days of Referencing (#su5dor): Day 5. Useful tools

There are a wide variety of tools which are freely available to help you with citing and creating reference lists, however none of them are perfect which is why it is important you know the basics of APA referencing and the key points to be aware of.

Citation tool in iFind

iFind, the library catalogue has a tool which recommends how books and journal articles should look in the APA style of referencing. (We looked at this briefly on Days 1 and 2.) Click on Library, then Actions then Citation to view this. You can view a short screencast of this online.

Screen clipping of a book record on iFind. Arrows show how to reveal the Citation option by clicking on the Library tab and then the Actions drop down menu.

Always check this! The tool is good but it will make some mistakes therefore you need to know which bits of information are required.

Referencing tools in databases

Some databases also have a tool that formats a reference for you. We have produced short screencasts of how to do this in Business Source Complete and in Proquest Business Collection. You must remember to check that the information is correct, though!

Referencing using word (Manage sources)
Word has a referencing tab on the tools bar which can be useful if you use the same laptop or computer to write assignments.  It will manage your sources and input in the correct APA style. We have produced a short guide to help you.  Take a look at the help pages available on the Microsoft Office site for more details on using this tool.

Endnote Online
Endnote is the tool Swansea University subscribes to, there is a desktop version for PCs on campus but the online version is very useful as you can use it anywhere that you have access to the internet. You can create your own library of sources and use the Cite While You Write feature in Word which will format your references in the APA style.

The library has produced an online guide to the web version of EndNote. We can provide further training if you would like to use it. We also offer 5 Days of EndNote (#su5doe). You can sign up to learn about EndNote Online in short, bite-size chunks.

 

Thanks for participating in 5 days of referencing (#su5dor). Remember, referencing help and advice is always available from your School of Management librarians. You can book a one-one appointment (also available via skype), email us, or call in the Library to speak with one of us. 

Good luck with your assignments!

5 Niwrnod o Gyfeirnodi (#su5dor): Diwrnod 5. Offer defnyddiol.

Mae amrywiaeth eang o offer ar gael am ddim i’ch helpu gyda dyfynnu a chreu rhestr gyfeiriadau, ond nid oes un ohonynt yn berffaith, felly mae’n bwysig eich bod yn gyfarwydd â hanfodion cyfeirnodi APA a’r pwyntiau allweddol i fod yn ymwybodol ohonynt.

Offeryn cyfeirnodi yn iFind

Mae gan iFind, catalog y Llyfrgell, erfyn sy’n argymell sut y dylai llyfrau ac erthyglau mewn cyfnodolion edrych gan ddefnyddio arddull gyfeirnodi APA. (Edrychom ar hyn yn fras ar Ddiwrnodau 1 a 2.) Cliciwch ar ‘Llyfrgell’, yna ‘Gweithrediadau’, yna ‘Cyfeiriad’ i weld hyn. Gallwch edrych ar sgrinlediad byr o hyn ar-lein.

Screen clipping of a book record on iFind. Arrows show how to reveal the Citation option by clicking on the Library tab and then the Actions drop down menu.

Gwiriwch hyn bob tro! Mae’n erfyn da, ond bydd yn gwneud rhai camgymeriadau, felly mae angen i chi wybod pa wybodaeth sydd ei hangen.

Offer cyfeirnodi mewn cronfeydd data

Mae gan rai cronfeydd data hefyd offeryn sy’n fformatio cyfeirnodi ar eich cyfer. Rydym wedi cynhyrchu sgrinlediadau byr o sut i wneud hyn yn Business Source Complete ac yn Proquest Business Collection. Er, rhaid i chi gofio gwirio bod yr wybodaeth yn gywir!

Cyfeirnodi gan ddefnyddio Word (rheoli ffynonellau)

Mae tab Cyfeirnodi ar y bar Offer yn Word, a all fod yn ddefnyddiol os ydych yn defnyddio’r un gliniadur neu gyfrifiadur i ysgrifennu aseiniadau. Bydd yn rheoli’ch ffynonellau ac yn defnyddio’r arddull APA gywir. Rydym wedi cynhyrchu canllaw cryno i’ch helpu. Edrychwch ar y tudalennau cymorth sydd ar gael ar wefan Microsoft Office am ragor o fanylion ynglŷn â defnyddio’r offeryn hwn.

EndNote Online

EndNote yw’r erfyn y mae Prifysgol Abertawe’n tanysgrifio i’w ddefnyddio, felly mae fersiwn bwrdd gwaith ar gyfer cyfrifiaduron ar y campws, ond mae’r fersiwn ar-lein yn ddefnyddiol iawn, oherwydd gallwch ei defnyddio unrhyw le, cyhyd â bod gennych fynediad i’r rhyngrwyd. Mae ein harweiniad ar gael drwy glicio yma, a gallwn ddarparu hyfforddiant pellach os hoffech ei defnyddio. Gallwch greu eich llyfrgell ffynonellau eich hun a defnyddio’r nodwedd ddyfynnu wrth ysgrifennu yn Word, a fydd yn fformatio’ch cyfeiriadau yn arddull APA.

Mae’r llyfrgell wedi cynhyrchu canllawiau ar-lein i’r fersiwn gwe o EndNote. Gallwn ddarparu rhagor o hyfforddiant os hoffech ei ddefnyddio. Rydym hefyd yn cynnig 5 diwrnod o EndNote (#su5doe). Gallwch gofrestru i ddysgu am EndNote Online mewn tameidiau bach, fesul tipyn.

Diolch am gymryd rhan yn 5 Niwrnod o Gyfeirnodi (#su5dor). Cofiwch fod cymorth a chyngor cyfeirnodi ar gael bob amser gan eich llyfrgellwyr yr Ysgol Reolaeth. Gallwch drefnu apwyntiad un-i-un (hefyd ar gael drwy skype), ein e-bostio, neu alw heibio’r Llyfrgell i siarad ag un ohonom.

Pob lwc gyda’ch aseiniad!