5 Niwrnod o Gyfeirnodi (#su5dor): Diwrnod 2. Erthyglau mewn Cyfnodolion

Mae erthyglau mewn cyfnodolion yn ffynhonnell wych o wybodaeth ddiweddar a dibynadwy. Mae’r myfyrwyr gorau yn defnyddio erthyglau cyfnodolion yn ogystal â llyfrau yn eu hymchwil.

A ydych chi’n cofio pa wybodaeth sydd ei hangen arnoch i gyfeirnodi llyfr? Mae ychydig yn rhagor o wybodaeth mewn erthygl mewn cyfnodolyn y mae angen i chi ei nodi er mwyn cyfeirnodi’n gywir. Y prif adrannau y bydd angen i chi eu nodi er mwyn cyfeirnodi erthygl mewn cyfnodolyn yn gywir yw:

 • Awdur(on)
 • Blwyddyn cyhoeddi
 • Teitl yr erthygl
 • Enw’r cyfnodolyn
 • Cyfrol
 • Rhif y Rhifyn (os oes tudaleniad parhaus yn unig h.y. os yw pob rhifyn yn dechrau ar dudalen 1)
 • Rhif y dudalen
 • doi (os ar gael)

Os yw’r erthygl gyda chi o’ch blaen, mae’r wybodaeth hon fel arfer ar y dudalen gyntaf. Neu, chwiliwch am yr erthygl yn iFind (catalog y Llyfrgell), gan ddefnyddio’r tab Erthyglau a mwy, a byddwch yn gallu gweld y wybodaeth lyfryddiaethol angenrheidiol er mwyn cyfeirnodi’n gywir. Gallwch hefyd ddefnyddio’r opsiwn Dyfynnu yn y ddewislen Gweithredoedd i weld y cyfeirnod APA. Er, cofiwch wirio bod y manylion yn gywir!

Screen clipping of the iFind citation tool for a journal article

Dyma sut y byddai’r erthygl yn edrych yn y Rhestr Gyfeiriadau

Cohen, J., Manzon, G., & Zamora, B. (2015). Contextual and individual dimensions of taxpayer decision making. Journal of Business Ethics, 126, 631-647.

Dyfynnu o fewn y testun

Weithiau, efallai y byddwch am ddefnyddio dyfyniad uniongyrchol yn eich aseiniad, ond ceisiwch ddefnyddio dyfyniadau’n gynnil, oherwydd mae aralleirio’n dangos mwy o ddealltwriaeth o’ch pwnc.

Os dewiswch gynnwys dyfyniad uniongyrchol, mae’n bwysig iawn eich bod yn defnyddio dyfynodau ac eich bod bob amser yn cynnwys rhifau tudalen. Mae nifer o ffyrdd y gallwch wneud hyn:

 • Ar ddechrau’r frawddeg:

Yn ôl Cohen, Manzon a Zamora (2015, t. 632) “There are a number of non-economic factors that potentially affect taxpayer decisions.”

Neu

Yn ôl Cohen, Manzon a Zamora (2015) “There are a number of non-economic factors that potentially affect taxpayer decisions” (t. 632).

 • Ar ddiwedd y frawddeg:

“There are a number of non-economic factors that potentially affect taxpayer decisions” (Cohen, Manzon & Zamora 2015, t. 632).

Sawl awdur y dylwn ei gynnwys?

Gall erthyglau mewn cyfnodolion, a llyfrau, gael eu hysgrifennu gan sawl awdur, ac mae gan APA reol benodol ar gyfer sawl awdur y dylid ei gynnwys yn y testun.

Beth am ddefnyddio’r erthygl hon fel enghraifft:

Fast, N., Sivanathan, N., Mayer, N., & Galinsky, A. (2012). Power and overconfident decision-making. Organizational Behaviour and Human Decision Processes, 117(2), 249-260.

Os oes gan yr adnodd yr hoffech ei ddefnyddio dri i bum awdur (fel yr enghraifft hon), rhaid i chi gynnwys pob awdur y tro cyntaf y dyfynnwch hwy, felly byddai’n edrych fel hyn yn y testun:

Dyfyniad cyntaf

Yn ôl Fast, Sivanathan, Mayer a Galinsky (2012) mae arweinwyr gorhyderus yn perfformio’n wael.

Neu

Mae arweinwyr gorhyderus yn perfformio’n wael (Fast, Sivanathan, Mayer & Galinsky, 2012).

Ail ddyfyniad

Am eich bod wedi cynnwys y tri awdur yn y dyfyniad cyntaf, gallwch nawr ddefnyddio et al. ar gyfer unrhyw ddyfyniadau eraill yn y testun.

Canfu Fast et al. (2012) fod unigolion sydd â theimlad goddrychol o bŵer yn tueddu i oramcanu eu galluoedd.

Neu

Mae unigolion sydd â theimlad goddrychol o bŵer yn tueddu i ormcanu eu galluoedd (Fast et al., 2012).

Os oes gan yr adnodd yr hoffech ei ddefnyddio chwe awdur neu fwy, gallwch ddefnyddio et al. ar gyfer y dyfyniad cynt

Cwestiynau?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau hyd yn hyn rhowch wybod i ni gan ddefnyddio’r adran sylwadau yn y blog neu drwy twitter gan ddefnyddio #su5dor. Gallwch hefyd e-bostio  buslib@swansea.ac.uk.

Yfory byddwn yn edrych ar wefannau a dogfennau ar-lein.

5 Days of Referencing (#su5dor): Day 1. Referencing Books

Welcome to this short online course which will run over the next 5 days.  Although this is specifically tailored for those in the School of Management there are tips that any student using APA style of referencing can use.

We will cover the basics to help you get started with APA style referencing and give you some advice on tools you can use to help you.  The APA 6th edition style of referencing is a widely recognised style and has clear rules around how to reference different types of material.

APA is an author/date style of referencing. This means that you cite the author(s) surname(s) and the date of publication in the text of your assignment and then the full details of the resources you used (books, journal articles, online documents) in an alphabetical list at the end called a reference list.  There is a full and comprehensive APA Library Guide. There is also a short APA guide available online with paper copies in the library.

Why do I have to reference?
Referencing is a very important part of your academic course.  If you use someone else’s work without acknowledging them you will be committing plagiarism.  Referencing correctly will not only give the author of the work full recognition but also demonstrate to your lecturer you have read academic sources and read widely.  The key to referencing well in an assignment is to always use good reliable sources.  Finding stuff on the internet is easy; finding good reliable stuff on the internet is a little more challenging.

We would always recommend you start by looking at the reading list provided to you by your lecturer on Blackboard.  Look to the left of the screen in any Blackboard module and you can see a link to the interactive reading list.

Each resource in the reading list will allow you to click on it and it will take you back to iFind, the library catalogue.  The library catalogue will give you enough bibliographic information to be able to reference the resource you need.

Referencing Books
Let’s start with referencing a book today. As an example, we’ll use the book Economics which is written by Michael Parkin, Kent Matthews and Melanie Powell.

The main sections you need to make a note of in order to reference a book correctly are:

 • Author(s) or Editor(s)
 • Year of publication
 • Title of book
 • Edition (if applicable)
 • Place of publication
 • Publisher

If you have the book in front of you, you can normally find this information on the cover and inside the title page.

This is how this book would look in the reference list
Parkin, M., Matthews, K., & Powell, M. (2014). Economics. (9th ed.). Harlow: Pearson.

To help you, there’s a Citation option in the Actions menu on iFind (see below).

Screen clipping of the iFind record for the Economics book. It shows the Citation option and other options available under the Actions menu to the right of the record

You might need to make a few changes to the citation from iFind, though. Can you see the mistakes in the reference below?

Screen clipping of the APA citation as produced by iFind: Parkin, M., Matthews, K., & Powell, M. (2014). Economics / Michael Parkin. (9th ed.; European ed., Always learning). Harlow: Pearson.

In text citation
If you want to cite this book in text, there are 2 ways you can do it:

 • At the start of the sentence

According to Parkin, Powell and Matthews (2014) the study of economics is not just about money, but about the motivation and consequences of making choices.

 • At the end of the sentence

The study of economics is not just about money, but about the motivation and consequences of making choices (Parkin, Powell & Matthews, 2014).

Note: Link the two authors’ names with and when cited outside parentheses. Link with an ampersand (&) inside parentheses.

 

Questions?

If you have any questions so far let us know using the comments section in the blog or via twitter using #su5dor. You can also email buslib@swansea.ac.uk.

 

Tomorrow we’ll look at journal articles.

5 Niwrnod o Gyfeirnodi (#su5dor): Diwrnod 1. Cyfeirnodi Llyfrau

Croeso i’r cwrs ar-lein byr hwn a fydd yn rhedeg dros y pum niwrnod nesaf. Er bod hyn wedi ei deilwra’n arbennig ar gyfer y rhai sydd yn Yr Ysgol Reolaeth, mae cynghorion ar gael ar gyfer unrhyw fyfyrwyr sy’n defnyddio dull cyfeirio APA, i’w defnyddio.

Byddwn yn ymdrin â’r elfennau sylfaenol i’ch helpu i ddechrau defnyddio arddull gyfeirnodi APA ac yn rhoi cyngor i chi ar offer y gallwch eu defnyddio. Mae 6ed rhifyn dull cyfeirio APA yn gyfarwydd iawn yn eang ac mae’n cynnwys rheolau clir ynglŷn â sut i gyfeirio gwahanol fathau o ddeunydd.

Mae’n arddull gyfeirnodi awdur/dyddiad sy’n golygu eich bod yn dyfynnu cyfenw(au) awdur(on) a’r dyddiad cyhoeddi yn nhestun eich aseiniad, yna manylion llawn yr adnoddau a ddefnyddioch (llyfrau, erthyglau cyfnodolion, dogfennau ar-lein) mewn rhestr yn nhrefn y wyddor ar y diwedd, sef Rhestr Gyfeiriadau. Mae yna Ganllaw Llyfrgell APA llawn a chynhwysfawr. Mae canllaw byr APA ar gael ar-lein hefyd gyda chopïau papur yn y llyfrgell.

Pam bod rhaid i mi gyfeirnodi?

Mae cyfeirnodi’n rhan bwysig iawn o’ch cwrs academaidd. Os ydych yn defnyddio gwaith rhywun arall heb gydnabod hynny, rydych chi’n cyflawni llên-ladrad. Bydd cyfeirnodi’n gywir yn cydnabod gwaith yr awdur yn llawn, ac ar ben hynny’n dangos i’ch darlithydd eich bod wedi darllen ffynonellau academaidd ac wedi darllen yn helaeth. Yr hyn sy’n allweddol er mwyn cyfeirnodi’n dda mewn aseiniad yw defnyddio ffynonellau dibynadwy da bob amser. Mae dod o hyd i ddeunyddiau ar y rhyngrwyd yn hawdd; ond mae dod o hyd i ddeunyddiau dibynadwy da ar y rhyngrwyd ychydig yn fwy heriol.

Argymhellwn eich bod bob amser yn dechrau drwy wirio’r rhestr ddarllen a ddarparwyd gan eich darlithydd ar Blackboard. Edrychwch ar ochr chwith y sgrîn yn eich modiwl Blackboard, a gwelwch ddolen i restr ddarllen ryngweithiol.

Bydd pob adnodd yn y rhestr ddarllen yn caniatáu i chi glicio arno, gan eich cyfeirio at iFind, catalog y llyfrgell. Bydd catalog y llyfrgell yn rhoi digon o wybodaeth lyfryddiaethol i chi er mwyn gallu cyfeirnodi’r adnodd y mae ei angen arnoch.

Cyfeirnodi Llyfrau

Beth am ddechrau drwy gyfeirnodi llyfr heddiw. Fel enghraifft, byddwn yn defnyddio’r llyfr Economics gan Michael Parkin, Kent Matthews a Melaine Powell.

Y prif adrannau y bydd angen i chi eu nodi er mwyn cyfeirnodi llyfr yn gywir yw:

 • Awdur(on) neu Golygydd(ion)
 • Blwyddyn cyhoeddi
 • Teitl y llyfr
 • Argraffiad (os yn berthnasol)
 • Man cyhoeddi
 • Cyhoeddwr

Os yw’r llyfr gennych o’ch blaen, mae’r wybodaeth hon fel arfer ar gael ar y clawr a’r dudalen deitl.

Dyma sut y byddai’r llyfr yn edrych yn y Rhestr Gyfeiriadau

Parkin, M., Matthews, K., & Powell, M. (2014). Economics. (9th ed.). Harlow: Pearson.

I’ch cynorthwyo, mae opsiwn Enwi yn y ddewislen Gweithredoedd ar iFind (gwelwch isod).

Screen clipping of the iFind record for the Economics book. It shows the Citation option and other options available under the Actions menu to the right of the record

Serch hyn, mae’n bosib y bydd angen i chi gyflwyno ychydig o newidiadau i’r rhan Enwi o iFind. A allwch chi weld y camgymeriadau yn y cyfeiriad isod?

Screen clipping of the APA citation as produced by iFind: Parkin, M., Matthews, K., & Powell, M. (2014). Economics / Michael Parkin. (9th ed.; European ed., Always learning). Harlow: Pearson.

Dyfynnu o fewn y testun

Os byddech am ddyfynnu’r llyfr hwn yn y testun, mae dwy ffordd o wneud hyn:

 • Ar ddechrau’r frawddeg:

Yn ôl Parkin, Powell a Matthews (2014) nid yw astudio economeg ynghylch arian yn unig, ond am y cymhelliant a’r amgylchiadau o wneud dewisiadau.

 • Ar ddiwedd y frawddeg:

Nid yw economeg am arian yn unig, ond am y cymhelliant a’r amgylchiadau o wneud dewis (Parkin, Powell & Matthews, 2014).

Sylwer: Cysylltwch enwau’r ddau awdur ag a/ac pan fyddwch yn eu henwi y tu allan i barenthesisau. Cysylltwch yr enwau ag ampersand (&) y tu mewn i barenthesisau.

Cwestiynau?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau hyd yn hyn rhowch wybod i ni gan ddefnyddio’r adran sylwadau yn y blog neu drwy twitter gan ddefnyddio #su5dor. Gallwch hefyd e-bostio buslib@swansea.ac.uk.

Yfory byddwn yn edrych ar erthyglau mewn cyfnodolion.

Enillwch un daleb Amazon allan o ddeg sydd yn werth £25!

Enillwch un daleb Amazon allan o ddeg sydd yn werth £25!

Yr unig beth sydd angen i chi ei wneud yw cwblhau ein harolwg bodlondeb cwsmer.

https://swansea.onlinesurveys.ac.uk/arolwg-llyfrgell

Dywedwch wrthym beth yr ydych yn eu hoffi a beth nad ydych yn eu hoffi. Bydd yn cymryd pum munud yn unig a bydd eich adborth yn eich cynorthwyo i wella ein gwasanaethau gan fodloni eich anghenion yn well.

Logo for Swansea University Libraries

5 Days of APA Referencing #su5dor:Day 5. Useful tools.

There are a wide variety of tools which are freely available to help you with citing and creating reference lists, however none of them are perfect which is why it is important you know the basics of APA referencing and the key points to be aware of.

Referencing tools in databases
Some databases also have a tool that formats a reference for you. We have produced short screencasts of how to do this in Business Source Complete and in Proquest Business Collection. You must remember to check that the information is correct, though!

Referencing using word (Manage sources)
Word has a referencing tab on the tools bar which can be useful if you use the same laptop or computer to write assignments.  It will manage your sources and input in the correct APA style. We have produced a short guide to help you.  Take a look at the help pages available on the Microsoft Office site for more details on using this tool.

Endnote Online
Endnote is the tool Swansea University subscribes to, there is a desktop version for PCs on campus but the online version is very useful as you can use it anywhere that you have access to the internet. You can create your own library of sources and use the Cite While You Write feature in Word which will format your references in the APA style.

The library has produced an online guide to the web version of EndNote. We can provide further training if you would like to use it. Look out for 5 Days of EndNote (#su5doe) next week. You can sign up to learn about EndNote Online in short, bite-size chunks.

Thanks for participating in 5 days of referencing (#su5dor) remember referencing help and advice is always available from your School of Management librarians. You can book a one-one appointment (also available via skype), email us, or call in the Library to speak with one of us. 

5 Days of APA Referencing #su5dor: Day 4. Formatting your reference list

Over the last 3 days we have looked at the 3 main information sources you will be using in your assignment, academic books, journal articles and online documents/websites.  It is important that your reference list provides all the information in order for your lecturers to be able to find the source if they wanted.

It is also important that it is formatted in the correct APA style.  This is sometimes where students struggle and spend a long time manually formatting their lists; however there are a number of tools in word that can make this process quicker and easier for you.

Key points

 • The reference list should start on a new page.
 • Your reference list should include everything you have cited in your assignment NOTeverything you have read (which is called a bibliography).
 • It should be alphabetical according to author’s surname.
 • It should be double-spaced and indented.

If we use all the resources we have looked at over the last 3 days my reference list would look like this:

A reference list in APA format

To do this is 3 easy steps in word, firstly highlight the reference list, then select the icon A-Z from the options, then to double space and indent the list choose the small arrow next to paragraph and from the options choose Special>Hanging, then Line spacing>double.

Screenshot of the options to choose when formatting an APA reference list in MS Word

Here’s a short screencast to show you how to format the list using the tools in Word.  

Questions?

If you have any questions so far let us know using the comments section in the blog or via twitter using #su5dor. You can also email buslib@swansea.ac.uk.

 

Tomorrow we’ll look at tools that can help you reference.